Հայոց լեզու, Մայրենի

Մայրենիի հաշվետվություն

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մայրենի

Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

619. Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.

բ) –11 + ( –9 ) – 43 + ( –4 ) + 24 = -3

1) -11 + (-9) = -20

2) -20 — 3 = -23

3) -23 + (-4) = -27

4) -27 + 24 = -3

դ) +8 + ( –18 ) – ( +35 ) – 13 + 45 = -13

1) +8 + (-18) = -10

2) -10 — (+35) = -45

3) -45 — 13 = -58

4) -58 + 45 = -13:

622. Տրված են 15, –16, 15 թվերը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ ցանկացած երկու հարևան թվերի գումարը բացասական թիվ է, իսկ բոլոր երեք թվերի գումարը` դրական։

Լուծում

1) -16 + 15 = -1

2) 15 + (-16) = -1

3) 15 + (-16) + 15 = +14

Պատ.՝ Այո

632. Երեք մեքենաներ, հավասար քանակներով ուղերթեր կատարելով, պահեստ են բերել 324 տ բեռ։ Առաջին մեքենան մեկ ուղերթում տեղափոխել է 5 1/2տ բեռ, երկրորդը՝ 14 7/10տ, երրորդը՝ 20 3/10տ։ Ընդամենը քանի՞ տոննա բեռ է տեղափոխել մեքենաներից ամեն մեկը։

 1. 5 1/2+14 7/10+20 3/10=40 1/2
 2. 324: 40 1/2=8
 3. 5 1/2×8=44
 4. 14 7/10×8=117 3/5
 5. 20 3/10×8=162 2/5

Պատ.`Առաջին-44 երկրորդ — 117 3/5 երրորդ — 162 2/5

633. Գտե՛ք այն թիվը, որի`

բ) 17 %-ը հավասար է 340-ի

340 x 100 : 17 = 2000

Պատ.՝ 2000:

դ) 2 %-ը հավասար է 37-ի

37 x 100 : 2 = 1850

Պատ․՝ 1850:

634. Թվի 15 %-ը հավասար է 12-ի: Գտե՛ք այդ թվի`

12 x 100 : 15 = 80

բ) 75 %-ը

80 x 75 : 100 = 60

դ) 110 %-ը

80 x 110 : 100 = 88:

Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

638. Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք բազմապատկման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.

բ) –5, –11

(-5) x (-11) = +55

(-11) x (-5) = +55

դ) +12, –12

(-12) x (+12) = -144

(+12) x (-12) = -144

641. Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը.

բ) (–1) · (–1) · (–1 ) = -1

դ) (+7) · (–3) · (+4) · (–5) = +420

644. Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք + կամ – նշանը այնպես, որ ստացվի
հավասարություն.

բ) (–1) · (–2) · (+3) · (+4) = + 1 · 2 · 3 · 4

դ) (+4) · (–4) · (+3) · (–3) = + 4 · 4 · 3 · 3:

647. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

բ) (–5 ) · (–20 ) · (+3 ) · (–7 ) · (+2 ) = -4200

դ) ( –7 ) · (–1 ) · (+3 ) · (–5 ) · (–9 ) = +945:

658. Մի թիվ –1-ից մեծ է։ Պարտադի՞ր է, որ այն դրական թիվ լինի։

Պատ.`Ոչ

659 Երկու թվերի արտադրյալը դրական թիվ է։ Ի՞նչ նշան կարող են ունենալ արտադրիչները։

Պատ.`Արտադրիչները պետք է ունենան նույն նշանները։

660 Երկու թվերի արտադրյալը բացասական թիվ է։ Ի՞նչ նշան կարող են ունենալ արտադրիչները։

Պատ.` Արտադրիչները պետք է ունենան տարբեր նշաններ։

663. Կոնգո գետն ունի 4320 կմ երկարություն։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ գետի պատկերումը 1 ։ 25000000 մասշտաբով գծված քարտեզում։

 1. 4320=432000000
 2. 432000000÷25000000=17 7/25
Без рубрики

Մայրենի

1. Տրված բառերից նոր բառեր կազմի՛ր -ոց (-նոց, -անոց) ածանցով:

ա) Ծաղիկ, հյուր, ավազակ, մեղու

Ծաղկանոց,հյուրանոց,ավազականոց,մեղվանոց։

բ) Գոգ, ձեռ, մատ

Գոգնոց,ձեռնոց,մատնոց

զ) Կապել, խարտել, սփռել

կապոց,խարտոց,սփրոց

դ) (Քսան) դրամ, (հինգ) կիլոգրամ, (երեք) մետր:

դրամանոց,կիլոգրամանոց,մետրանոց

ե) Խշշալ, մռնչալ, զռռալ, ոռնալ:

խշշոց,մռնչոց,զռռոց,ոռնոց

2. Առաջին շարքի յուրաքանչյուր բառ հնարավոր բոլոր ձևերով բաղադրի՛ր (բադադրալ բառեր կազմիր) երկրորդ շարքի ածանցների հետ:

 Ա. Հյուսիս, լեզու, հայր, դրախտ, տոն, նկարիչ, մեղ(ք), հարս(ն), քն(ի)ն, օտար, բազում, բն(ական), հան(ել), հաս(նել), դր (դնել), շահ(ել), պահ(ել):

Բ. Ույթ, ածո, ական, ային, անի, (ա)բար, ոտի, (ա)վոր, (ա)ցու, ություն:

Հյուսիսային,լեզվանի,հայրական,դրախտային,տոնական,նկարչություն,մեղավոր,հարսնացու,քննական,օտարական,բաղմային,բնական,հանածո,դրական, շահույթ,պահածո։

Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

619. Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
ա) +7 – ( –3 ) + 7 + ( –8 ) + ( –2)=
1.7+3=10
(-8)+(-2)=-10
10+(-10)=0
7+0=7

գ) +2 – 44 – (–22 ) + 75 – ( –20 )
1. 2-44=-42

2. -42+22=-20

3. -20+75+20=75

621. Տասնվեց հարկանի շենքի երկու հարևան մուտքերի վերելակները
կանգնած էին 12-րդ հարկում։ Մի վերելակը նախ բարձրացավ 2
հարկ, ապա իջավ 5 հարկ։ Մյուս վերելակը նախ իջավ 5 հարկ,
ապա բարձրացավ 2 հարկ։ Ո՞ր հարկերում կանգնած կլինեն
վերելակները։

12-2+5=9
12-5+2=9

Պատ.՝9

631. Գեղջկուհին ջրհորից ջուր հանելու համար դույլը 10 վայրկյանում
իջեցնում է ջրհորի մեջ 90 սմ/վ արագությամբ։ Որքա՞ն է տևում
ջրհորից մեկ դույլ ջուր վերցնելը, եթե գեղջկուհին ջրով լի դույլը
բարձրացնում է 60 սմ/վ արագությամբ, և 12 վ էլ անհրաժեշտ է,
որ դույլը լցվի։

1.90×10=900
2.900։60=15
3։15+10=25
4։25+12=37

633. Գտե՛ք այն թիվը, որի`

ա) 3 %-ը հավասար է 60-ի

60×100/3=200

գ) 20 %-ը հավասար է 53-ի

53×100/20=265

634. Թվի 15 %-ը հավասար է 12-ի: Գտե՛ք այդ թվի`

1.12×100/15=80

ա) 5 %-ը

80×5/100=4

գ) 30 %-ը,
80×30/100=24

Հայոց լեզու, Մայրենի

Մայրենի

Ամանորի ծիսակարգը բազմազան էր, բայց սկսվում էր ամենասովորական մաքրությունից: Տունը, ամբարը, ախոռը, մարմինը մաքրելը և Նոր տարին մաքուր սկսելը ամենաառաջին պայմանն էր: Նորոգվում էին հին իրերն, իսկ խափանվածները՝ դեն նետվում: Հետո սկսվում էր տան ձևավորման պատասխանատու հատվածը: Զարդարանքներն ունեին ոչ միայն գեղագիտական, այլ նաև չարխափան նշանակություն: Ամանորի նախօրեից սկսած օջախի կրակը չէր մարվում, իսկ կրակին անընդհատ ջուր էր եռում: Եթե ընտանիքում գժտություն կար, աշխատում էին լուծել գժտության առիթը, հաշտեցնել գժտվածներին: Նույն կերպ գժտվածներին փորձում էին հաշտեցնել հասարակական միջավայրում:Հայոց ավանդական կենցաղում Ամանորը համընկնում էր Սուրբ Ծննդյան պասի հետ, և այդ իսկ պատճառով ամանորյա ուտեստների շարքում գերակշռում էին պասին հատուկ ուտելիքները։ Պատրաստում էին լոբի, ոսպով քյուֆտա, բլղուրով և բրնձով տոլմա, բլղուրի և սիսեռի խառնուրդից գնդիկներ, ավելուկով աղցան, տարբեր տեսակի հատիկեղեններից պատրաստած առանց մսի տոլմա։ Հատիկեղենի առատ օգտագործումը կյանքի հարատևության խորհրդանիշ էր։Այս ծիսական հացը հայտնի էր նաև Կրկենի, Կյոճ, Փուռիկ, Տարի Հաց և այլ անուններով: Տարեհացը պատրաստում էին տարբեր միջուկներով՝ չամիչ ընկույզ, մեղր, կանեփ կամ՝ առանց միջուկի: Տարեհացի երեսին կենդանիների կամ տաճարների պատկերներ էին ձևավորվում, հացը լինում էր կլոր, խաչաձև, ձվաձև, եռանկյունի կամ քառակուսի: Տարեհացի մեջ մի նշան էր դրվում՝ կոպեկ, կոճակ, կորիզ կամ լոբի: Հետո այն կտրում էին տան անդամների քանակով, հաճախ հաշվում էին նաև ընտանի կենդանիներին, և ում որ բաժին ընկավ նշանը, նրան երջանկությունը կուղեկցեր ողջ տարի: Նշանի տերը ծիսական նշանը պիտի իր մոտ պահեր ողջ տարի: Եթե կտրելիս դանակը դեմ էր առնում նշանին, նշանակում էր` տարվա առատությունը գութանից, այսինքն՝ երկրագործությունից կգար:Ոմանք կտրում էին տասներկու մասի և գուշակում, թե տարվա առատությունը կամ բարեբախտությունը որ ամսից կգա:

Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

613. Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք գումարման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.

բ) –3, +7

(-3)+(+7)=+4

(+7)+(-3)=+4

դ) –21, +12

(-21)+(+12)=-9

(+12)+(-21)=-9

զ) 0, –7

(0)+(-7)=-7

(-7)+(0)=-7

616. Գրի՛ առեք արտահայտությունը և հաշվե՛ք նրա արժեքը.

բ) –7-ին հակադիր թվին գումարել 8 և –18 թվերի գումարը,

1.7+(8+-18)=-3

617. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը` նախ գումարելով բոլոր դրա￾կան թվերը, ապա` բոլոր բացասական թվերը.

բ) 10 + (–8) + 6 + (–9) + (–15) + 20:

 1. 10+6+20=36
 2. (-8)+(-9)+(-15)=-32
 3. +736+(-32)=4

626. Հաշվե՛ք.

ա) 2 · | –11 + 4 | – | +5 – 8 |=

 1. |-11+4| =+7
 2. 2×7=14
 3. |5-8|=+3
 4. 14-3=11

գ) | 3 – 4 – 1 | · | 2 + 7 – 12 |

 1. |3-4-1|=2
 2. | 2 + 7 – 12 |=3
 3. 2×3=6

ե) | 9 – 5 + 4 | ։ | –16 + 14 |

 1. |9-5+4|=8
 2. | –16 + 14 |=2
 3. 8:2=4

630. Պատկերված մարմինները (տե՛ս նկ.69) կազմված են 8 սմ3 ծավալ ունեցող միանման չորսուներից։ Գտե՛ք այդ մարմինների ծավալ￾ները և որոշե՛ք, թե նրանցից որոնց ծավալներն են իրար հավա￾սար։

ա)1. 8×5=40

բ)8×4=32

գ)4×8=32

Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

619. Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.

բ) –11 + ( –9 ) – 3 + ( –4 ) + 24 = -3

1) -11 + (-9) = -20

2) -20 — 3 = -17

3) -17 + (-4) = -21

4) -21 + 24 = -3

դ) +8 + ( –18 ) – ( +35 ) – 13 + 45 = -13

1) +8 + (-18) = -10

2) -10 — (+35) = -45

3) -45 — 13 = -58

4) -58 + 45 = -13:

622. Տրված են 15, –16, 15 թվերը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ ցանկացած երկու հարևան թվերի գումարը բացասական թիվ է, իսկ բոլոր երեք թվերի գումարը` դրական։

Լուծում

1) -16 + 15 = -1

2) 15 + (-16) = -1

3) 15 + (-16) + 15 = +14

Պատ.՝ Այո

632. Երեք մեքենաներ, հավասար քանակներով ուղերթեր կատարելով, պահեստ են բերել 324 տ բեռ։ Առաջին մեքենան մեկ ուղերթում տեղափոխել է 5 1/2տ բեռ, երկրորդը՝ 14 7/10տ, երրորդը՝ 20 3/10տ։ Ընդամենը քանի՞ տոննա բեռ է տեղափոխել մեքենաներից ամեն մեկը։

 1. 5 1/2+14 7/10+20 3/10=40 1/2
 2. 324: 40 1/2=8
 3. 5 1/2×8=44
 4. 14 7/10×8=117 3/5
 5. 20 3/10×8=162 2/5

Պատ.`Առաջին-44 երկրորդ — 117 3/5 երրորդ — 162 2/5

633. Գտե՛ք այն թիվը, որի`

բ) 17 %-ը հավասար է 340-ի

340 x 100 : 17 = 2000

Պատ.՝ 2000:

դ) 2 %-ը հավասար է 37-ի

37 x 100 : 2 = 1850

Պատ․՝ 1850:

634. Թվի 15 %-ը հավասար է 12-ի: Գտե՛ք այդ թվի`

12 x 100 : 15 = 80

բ) 75 %-ը

80 x 75 : 100 = 60

դ) 110 %-ը

80 x 110 : 100 = 88:

Հայոց լեզու, Մայրենի

Մայրենի

Կարդա՛ ,,Սուրբ Ծննդյան հեքիաթ սրինգ նվագող աղջկա մասին,, ստեղծագործությունը։ 

Առանձնացրո՛ւ անհասկանալի բառերը, բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ։ 

Պապանձվել-Լռել,լալկվել

Անկայունություն-անհաստատություն

ունկնդիր-լսող

Ստեղծագործության վերաբերյալ գրի՛ր քո կարծիքը, մտքերը։ 

Ստեղծագործությունը ինձ շատ դուր եկավ մի շնչով կարդացի։Իմ կարծիքով պետք է նայել աշխարհին քո աչքերով, բայց նաև չմոռանալ լսել ուրիշի կարծիքը։

Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

 1. Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.

բ) (-8) · 5 < 0
(-8) · 5 = -40
-40 <* 0

դ) 2 · 3 < (-4) · (-2)
2 · 3 = 6
(-4) · (-2) = +8
6 < +8

զ) (-12) · (-2) > 5 · (-1)
(-12) · (-2) = +24
5 · (-1) = -5
+24 > -5

595.Կատարե՛ք գործողությունները.

բ) (–13) · (–6) – (+4) · (+18) – (–5) · (+20)
=+106

դ) (+2) · (–5) + (–3) · (–7) – (+16) · (–7)։
=+123

596.Հետևյալ թվերը ներկայացրե՛ք երկու արտադրիչների արտադրյալի տեսքով, որոնցից գոնե մեկը բացասական թիվ է.
–40, +32, –1, 0, –12, +9


-40 = 2 x (-20)


+32 = -8 x (-4)


-1 = 1 x (-1)


0 = -160 x 0


-12 = -4 x (+3)


+9 = -3 x (-3)

609.Քաղաքից դուրս եկավ մի մեքենա, որի արագությունը 80 կմ/ժ էր։
45 րոպե հետո նրա հետևից շարժվեց մեկ ուրիշ մեքենա, որի արագությունը
90 կմ/ժ էր։ Քաղաքից դուրս գալուց ինչքա՞ն ժամանակ անց
երկրորդ մեքենան առաջինից 20 կմ առաջ անցած կլինի:

1ժամ-80կմ

45ր-x կմ

x=80×45/60=60

60+20=80

90-80=10

80:10=8 ժամ

Պատ՝ 8ժամ։